Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


public_v6:ntop

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


http://www.ntop.org/

# tar -zxvf ntop-x.x.x.tar.gz

# cd ntop # ./autogen.sh

# make

# sudo make install # sudo make install-data-as (wenn AS-Nummern angezeigt werden sollen - höherer Speicherverbrauch)

# sudo useradd -M -s /sbin/nologin -r ntop

# sudo chown -R ntop:root /usr/local/var/ntop/ # sudo chown -R ntop:ntop /usr/local/share/ntop/

public_v6/ntop.1345362560.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/01/24 18:49 (Externe Bearbeitung)